Etusivu    Yhdistys    Jalostus    Kantakirja    Materjalid eesti keeles    Markkinat    Arkisto    Yhteystiedot   

Eestin Raskaat Vetohevoset ry on aloittanut yhteistyön Uusikaupunkilaisen http://www.arisma.fi/ kanssa. Kyseessä on pieni perheyritys, joka tulee hoitamaan yhdistyksen perintäasiat tulevaisuudessa. 

_________________________________________________________

Eestin Raskaat Vetohevoset ry:n hallituksen kokouksessa 14.11.2017 myönnettiin ikuinen kunniajäsenyys Sanna Turulle hänen

vuosien mittaan tekemästään suuresta työstä ER-rodun eteen.                                    

  ________________________________________________________

 Sinnikäs työmme on palkittu!

Huhtikuussa 2016 aloitimme prosessin koskien alkuperäisrodun tukea virolaisille ER-hevosille.

Tänään tuli kirje Viron Maatalousministeriöstä, jossa kerrottiin, että kehittämisohjelman toinen muutospaketti on nyt läpäissyt kaikki tarvittavat tahot Brysseliä myöten ja suomalaiseen kantakirjaan kuuluminen ei ole este tuen saamiselle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikki Viron maaperällä asustavat ER-hevoset, jotka ovat suomalaisessa kantakirjassa, tukeen hyväksytyssä osiossa, (eli puhdasrotuinen, yli 6 kk ikäinen eestin raskas vetohevonen joka on esikantakirjassa tai siitä ylemmissä kantakirjan osissa on oikeutettu alkuperäisrodun tukeen Virossa).

Suomessa olevat ER-hevoset eivät luonnollisesti kuulu tuen piiriin, koska rotu ei ole suomalainen alkuperäisrotu.

 

OHUSTATUD TÕU TOETUST SAAB NÜÜD KA SOOME TÕURAAMATUS REGISTREERITUD EESTI RASKEVEO HOBUSTELE

Eesti Maaeluministeeriumist laekus 02.10.2017 rõõmustav teade, et pole enam mingit takistust maksta Ohustatud tõugu looma toetust ka Soome paralleeltõuraamatus registreeritud, aga Eestis paiknevatele ER-hobustele.

Toetuse maksmise võimaldab Eesti Maaelu arengukavasse nüüd tehtud muudatus lehekülje 251 lõpus: https://www.agri.ee/sites/default/files/content/arengukavad/mak-2014/mak-2014-arengukava-v3-2017-08-29.pdf

Kui ER-hobune on toetuskõlblik, kui ta on registreeritud Eesti Hobusekasvatajate Seltsi (EHS) originaaltõuraamatus, on ta toetuskõlblik ka siis, kui tema tõuraamatuandmete haldamine antakse omaniku taotluse alusel üle Soome, Eestin Raskaat Vetohevoset ry'le. Samuti on toetuskõlblikud ka need Eestis paiknevad ER-hobused, kes varsaeas on saanud või tulevikus saavad hobusepassi Eestin Raskaat Vetohevoset ry'st. NB! Soomes paiknevatele hobustele toetust ei maksta.

Aretusorganisatsiooni vahetamiseks pole hobuseomanikul vaja teha muud, kui saata järgmisest lingist leitav taotlus nimega ”Taotlus hobuslaste andmete haldamise üleandmiseks” Eestin Raskaat Vetohevoset ry'le (võib saata ka digiallkirjaga): http://www.erhevoset.com/index.php?sivu=10&lang=fi&act=2&juttu=14

Toetuse tingimustega saab tutvuda PRIA kodulehel http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/loomakasvatus/uus_otl_2017/

Aasta 2017 osas taotluse esitamise tähtaeg on juba möödas, aga juba varasemast ajast toetusaluste hobuste aretusorganisatsiooni ehk tõuraamatupidaja vahetamisele pole nüüd mingeid majanduslike takistusi ja vahetamine ei mõjuta hobuse toetust.

Hobuse registreerimine Soome tõuraamatus ei nõua liikmelisust Eestin Raskaat Vetohevoset ry's, aga teenuste hinnakirjas on mõningaid allahindlusi liikmetele. Eestin Raskaat Vetohevoset ry'i hinnakirja ja aretusprogrammiga saab tutvuda siin: http://www.erhevoset.com/index.php?sivu=10&lang=fi&act=2&juttu=14

Hobuseomanikul on võimalik oma soovi järgi pidada omas karjas samaaegselt nii originaal- kui ka paralleeltõuraamatusse registreerituid hobuseid või valida embkumb tõuraamatutest. Teated hobust puudutavatest sündmustest (nt. müük, kastreerimine, paaritus) omanik saadab sellesse aretusorganisatsiooni, kelle tõuraamatus hobune on registreeritud. Originaal- ja paralleeltõuraamatu hobuseid saab omavahel paaritada. Kasvataja otsustab iga varsa puhul eraldi, kumba tõuraamatu ta soovib varsa registreerida, seda sõltumata vanemate tõuraamatust/tõuraamatutest.

 

                  ____________________________________________________________________

Eestin raskaisiin vetohevosiin ei vieläkään saa risteyttää ruotsin ardenneria!

VTA on päätöksessään 21.08.2017 hylännyt EHSin anomuksen risteytyttää rotuun ruotsin ardenneria. Alla VTAN päätös kokonaisuudessaan suomeksi.

 

Viron Eläinlääkintä- ja elintarvikevirasto

Tallinna                                                                                                                                                                  21.08.2017 nro 194

Toimiluvan muutoksesta kieltäytyminen

Eesti Hobusekasvatajate Selts (jatkossa EHS) esitti Eläinlääkintä- ja elintarvikevirastolle (jatkossa VTA) anomuksen eestin raskaan vetohevosen kantakirjanpitäjän, uhanalaisen rodun säilyttäjän ja käyttökyvynkokeiden järjestäjän toimiluvan muuttamiseksi. Anomus on rekisteröity VTAn asiakirjarekisterissä 22.05.2017 nro 17.1-1/3830. VTA pidensi kaksi kertaa (22.06.2017 ja 21.07.2017) toimiluvan muutosanomuksen käsittelyaikaa.

Tuotantoeläinten jalostuslain (PÕLAS) §3 kappaleen 4 mukaan voi uhanalaisen rodun jalostuksessa käyttää ainoastaan saman rodun spermaa, munasolua ja alkiota. Saman pykälän kappaleen 5 mukaan voi uhanalaisen rodun jalostuksessa käyttää jalostusohjelmassa mainitun toisen rodun jalostusmateriaalia vain kertaluontoiseen risteyttämiseen sukusiitoksen välttämiseksi. PÕLAS §9, kappale 4 määrää, että toimilupaa anottaessa uhanalaisen rodun tapauksessa esitetään rodun nimi, johon kuuluvaa eläintä on luvattua käyttää uhanalaisen rodun jalostuksessa ja sen rodun käyttämisen perustelu. PÕLASin lainvalmistelumateriaali selventää, että uhanalaisen rodun tapauksessa tulee jalostusohjelmassa olla esitetty, millaista toista rotua on luvallista käyttää uhanalaisen rodun jalostustuksessa sekä miksi on valittu juuri se rotu, millä perusteilla valitaan toisesta rodusta uroseläimet, joita jalostuksessa käytetään sekä missä laajuudessa ja millaisen ajan kuluessa on luvallista käyttää toista rotua. (Esim. Tämän jalostusohjelman puitteissa on luvallista ….. rodun jalostuksessa käyttää ….. rotua, jonka tavoitteena on ….. . Rajoitukset jalostuskäytölle: astuttaa saa vain maksimissaan 25 % astutettavista tammoista. Ohjelman voimassaoloaika: …..... vuoteen.)

EHSin 22.05.2017 esittämässä eestin raskaan vetohevosen jalostusohjelman kohdassa 11.2 puuttuvat astutettavien eestin raskas vetohevostammojen lukumäärät. Ohjelmassa on tosin mainittu, että odotettava varsojen lukumäärä voisi olla niin suuri, kuin rodun kasvattajat suinkin pystyvät taloudellisesti itselleen lupaamaan, mutta sellainen sanamuoto ei vastaa PÕLASin §9 kappaletta 4, eikä myöskään PÕLASin lakivalmistelumateriaalia. Esille ei ole tuotu rajoituksia jalostuskäytössä.

PÕLAS §4, kappale 2 määrää, että puhdasrotuinen jalostuseläin on kantakirjan perusosaan merkitty eläin ja kappale 3 määrää, että risteytyseläin on eri rotuisten jalostuseläinten tarkoituksellisen risteyttämisen tuloksena saatu eläin, joka hevosten tapauksessa on merkitty kantakirjan lisäosaan.

Euroopan Komission 10. tammikuuta 1996 tekemän päätöksen nro 78, artikkelin 1, kappaleen 1 ensimmäisen alakohdan mukaan tulee rekisteröityjen hevosten, tullakseen merkityiksi kantakirjan perusosaan, polveutua saman rodun kantakirjan perusosaan merkityustä eläimistä ja niillä tulee olla kyseessä olevan kantakirjan mukainen esivanhempien polveutumistaulukko. Artikkelin 3 mukaan voi kantakirjaa pitävä organisaatio päättää, että eläin, joka ei vastaa artikkelin 1 vaatimuksia, voidaan merkitä kantakirjan lisäosaan ja organisaation tulisi määritellä säännöt, joiden mukaan sellaisten eläinten jälkeläiset voidaan merkitä kantakirjan perusosaan.

EHSin 22.05.2017 esittämän eestin raskaan vetohevosen jalostusohjelman kohdan 7.6 mukaan rekisteröidään esikantakirjassa hevonen, jonka vanhemmista yksi on kantakirjan perusosaan merkitty eesin raskas vetohevonen ja toinen vanhemmista on erityisluvalla jalostukseen otettu hevonen. Sellainen sanamuoto ei vastaa PÕLASin risteytys- ja puhdasrotuisen jalostuseläimen määritelmää. Samoin se ei vastaa komission päätöstä nro 78, jonka kappaleen 1 mukaan tulee kantakirjan perusosaan merkittävän eläimen polveutua saman rodun perusosaan merkityistä vanhemmista. Esitetystä jalostusohjelmasta puuttuvat komission päätöstä vastaavat säännöt, että eläin, joka ei vastaa artikkelin 1 määräyksiä, voidaan merkitä mainitun kantakirjan lisäosaan ja määrittelemättä ovat myös säännöt, miten perusosaan voidaan merkitä sellaisten eläinten jälkeläiset.

Ottaen huomioon maatalousministerin 13. kesäkuuta 2007 antaman määräyksen nro 91 ”Eläinlääkintä- ja elintarvikeviraston perusmääräys” §8 kappaleen 3, Taloudellisen toiminnan lainsäädännön yleisosan lain §25 kappaleen 1 kohdan 2, Tuotantoeläinten jalostuslain (PÕLAS) §101 kohdana 1, Euroopan Komission 11. kesäkuuta 1992 annetun päätöksen, jossa määrätään rekisteröityjen hevosten kantakirjoja pitävien tai perustavien organisaatioiden ja yhdistysten vaatimukset, artikkelin 2 kohdasta 2 EHSin esittämien tietojen perusteella

 päätän:

kieltäytyä hyväksymästä Eesti Hobusekasvatajate Seltsin esittämää anomusta toimiluvan muuttamisesta eestin raskas vetohevosen kantakirjan pitäjänä, uhanalaisen rodun säilyttäjänä ja käyttökyvynkokeiden järjestäjänä.

Lisäksi VTA haluaa mainita, että kääntyi toimiluvan muutosanomuksen käsittelyn aikana kannan analyysin toteuttamiseksi Viron Maatalousyliopiston (EMÜ) asiantuntijan puoleen, jotta selvitettäisiin verenlisäyksen tarpeellisuus eestin raskas vetohevonen -rodussa. Ajallisten rajoitusten vuoksi perusteellista genealogisten tietojen analyysiä ei tehty eikä myöskään tutkittu jalostusstrategian vaikutusta kantaan. Koska kyseessä on paikallinen uhanalainen rotu, pitää VTA tarpeelliseksi analysoida hevoskanta jatkossa perusteellisesti erillisenä tutkimusprojektina ja em. johtuen suunnittelee tilaavansa laajemman analyysin rodusta.

Jos päätöksen saaja vastustaa päätöstä, siitä voi esittää valituksen VTAn pääjohtajalle 30 päivän kuluessa siitä päivästä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä tai hänen olisi pitänyt se saada (peruste: hallintomenettelylain §71 ja §75) tai valituksen hallinto-oikeuteen hallintomenettelylaissa määrätyllä tavalla (hallintomenettelylaki §7, kappale 1 ja §9 kappale 1).

Indrek Halliste

 

__________________________________________

Yhdistyksen perinteistä vuosikalenteria aletaan nyt kokoamaan, lähetä ER-hevosestasi kuvia sähköpostiin rekola.niina.johanna@gmail.com

Kuvien pitää olla kooltaan vähintään 2 mb. Parhaat pääsevät kalenteriin!

__________________________________________

Ajomestari Hans Sidbäck kurssittaa Lopella 19-20.8.2017

Hasse suunnittelee kurssin kulun paikan päällä asiakkaan toivomuksien mukaan. Kurssista on hyötyä kaikille hevosten kanssa toimiville, niin harrastuksessa kuin työssäkin. Oli ongelmasi sitten mikä tahansa, tai ei mikään, Hassen kurssista on varmasti hyötyä, vaikka vain kuunteluoppilaana. Kurssi alkaa molempina päivinä klo 9 ja loppuu lauantaina klo 17 ja sunnuntaina klo 16.30
Kurssin hinnat:
Hevosen kanssa Lauantai 100 e / 80 e Sunnuntai 100 e / 80 e
Kuunteluoppilas Lauantai 50 e / 40 e Sunnuntai 50 e / 40 e
Punaiset hinnat ovat ER-yhdistyksen jäsenhintoja

Kurssimaksut sisältävät: Aamiaisen, lounaan ja iltapäiväkahvin (Ilmoita ruoka-aine allergia tms. ilmoittautumisen yhteydessä).

Yhteystiedot ja ilmoittautumiset:

SAUKKORINTEEN TALLI, Korpitie 21, 12750 Pilpala

Tiedustelut ja sitovat ilmoittautumiset:

Tarja Halonen 045 647 8944, Mirka Puurtinen 040 352 8171  erhevose@gmail.com

Saat maksutiedot ilmoittautuessasi.

_________________________________________________________

Sääntömääräinen vuosikokous 7.5.2017 Hämäläisen tilalla Lappeenrannassa

Kausi 2016 kallistui loppusuoralle ja tapasimme vuosikokouksessa Hämäläisen tilalla, jäseniemme Seija ja Elina Hämäläisen hellässä huomassa. Lämmin ruoka odotti osallistujia valmiiksi pöytään katettuna. Suuret kiitokset herkkupöydästä ja hyvästä palvelusta Seija ja Elina. Kiitos kaikille jäsenille aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen! Kiitos, oli ihana tavata teitä :)

Tällä kertaa vaihtovuorossa oli koko hallitus, varajäsenet sekä puheenjohtaja. Yksimielisen äänestyksen tulos on seuraavanlainen:

Puheenjohtajana jatkaa Tarja Halonen, hallituksen jäsenet Sanna Tarkiainen, Mervi Romberg ja Elina Hämäläinen ja varajäsenet Jaana Kaskinen sekä Seija Hämäläinen. Järjestäytymiskokouksessa päätämme varapuheenjohtajan ja sihteerin roolit.

Päätimme yhdistyksen jäsenmaksun ja asiaa pitkään pohdittuamme, totesimme että jäsenmaksua ei ole nostettu kuuteen vuoteen, vaan se on pysynyt samassa vuodesta 2011 asti. Päätimme korottaa jäsenmaksua 28 euroon. Huomatkaa, että jäsenmaksulaskut saapuvat pian sähköpostiinne. Olemme myös ottaneet nyt tavaksi lähettää muistutuslaskun kirjeversiona postissa ja siitä peritään viiden euron muistutusmaksu, joten jäsenmaksu kannattaa maksaa eräpäivään mennessä.

Yhdistyksen toiminta oli tälläkin kaudella hyvää ja rehtiä ja hyvän hallintotavan mukaista ja saimme toiminnantarkastajaltamme kehuja. Tällä kertaa yhdistyksen toimintakertomus oli jo 12 sivua pitkä ja aika paksukin teos. Jotain olemme saaneet aikaan.

Keskustelimme vilkkaasti kokouksessa varsinkin kantakirjanpitäjän roolista. On pakko pysyä ajan hermolla ja seurata lainsäädäntöä tiiviisti. Sinne tulee jatkuvasti jotakin uutta ja kun Evira on "pomomme", on hommat hoidettava ajallaan ja kaikesta pitää olla paperi kansiossa. Kulut ovat myös huomattavat, joten kantakirjan hinnastoa on ehkä myös pakko tarkistaa jossain vaiheessa. Pyrimme silti pitämään maksut inhimillisinä, sillä emme kerää yhdistykselle rahaa. Maksut ovat vain kulujen kattamista varten.

Päivä oli kaikenkaikkiaan mahtava, hyvän ruuan ja mahtavien kahvien saattelemana tutustuimme Hämäläisen tilan eläimiin ja ympäristöön.

 

Kuvasta selviää kuinka hauskaa meillä taaskin oli :)

_________________________________________________________

Yhdistys esillä Tampereen hevosmessuilla

 

Ute Wohlrab,  http://www.hobulove.ee/epood/ jakaa taas yhdistyksen esitteitä, tällä kertaa Tampereen hevosmessuilla. Jos olette paikalla, käykäähän moikkaamassa Utea!

https://www.hevosmessut.fi/fi/

 

_____________________________________________________________________________________

Eestin Raskaat Vetohevoset ry                                                                          Vuosikokouskutsu 7.5.2017

 

Eestin Raskaat Vetohevoset ry järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen 7.5.2017 klo 13.00 Hämäläisen Tilalla,

osoitteessa Korkea-ahontie 688, 54300 Lappeenranta

Asialista:

        1. Kokouksen avaus

       2.  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan, sekä kahden

            ääntenlaskijan valinta           

       3.  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

       4.  Kokouksen asialistan hyväksyminen

       5.  Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

       6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2016         

            hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

      7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2016 sekä jäsenmaksun suuruus

      8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä, sekä kaksi varajäsentä

      9. Valitaan tilikaudelle 2017 yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

    10. Muut asiat

    11. Kokouksen päättäminen

 

Ilmoitukset kokouksessa käsiteltävistä muista asioista (kohta 10) ja ilmoittautumiset vuosikokoukseen Tarja Haloselle

p. 045 / 647 8944 email: halonen.tarja.helen(at)gmail.com.

Jos jäsen haluaa jonkin asiansa käsiteltäväksi vuosikokouksessa (kohta 10), tulee hänen ilmoittaa siitä 20.4 mennessä Tarja Haloselle.

Jos jäsen haluaa ehdolle puheenjohtajaksi tai hallituksen muihin tehtäviin, tulee hänen ilmoittaa halukkuutensa 20.4 mennessä Tarja Haloselle.

Asioita joita ei ole ilmoitettu ajoissa asialistalle, ei oteta kokouksessa käsittelyyn.

Lisäksi nautimme lounaan ja kahvit ja sen jälkeen pääsemme tutustumaan hienoon Hämäläisen Tilaan.

 

TERVETULOA!

 ____________________________________________________________________________________________

KUTSU KANTAKIRJANÄYTTELYYN Lauantaina 10.6.2017

                Hämäläisen tilalle, Korkea-ahontie 688, 54300 Lappeenranta

 

Tapahtuma aukeaa yleisölle klo 13.00

Näyttelyyn osallistuvien hevosten mittaus alkaa klo 12

13.00 Tervetuliaissanat

Arvosteluluokat:

1. Tammat 2010 ja aikaisemmin syntyneet, valitaan paras ER-tamma 2017

2.Nuoret tammat 2011-2014 syntyneet, valitaan paras nuori ER-tamma 2017

3.Vanhemmat orit, 2010 ja aikaisemmin syntyneet, valitaan paras ER-ori 2017

4.Nuoret orit synt. 2011-2014, valitaan paras nuori ER-ori 2017

5.Ruunat, ei ikärajaa. Valitaan valovoimaisin ER-ruuna 2017

6.Avoin luokka, johon voi osallistua muun rotuisella hevosella tai eestin raskaan vetohevosen risteytyksellä

7. Valitaan yleisön lemmikki

8.Palkitaan Best In Show

9. Kouluratsastuskilpailu, luokka Joutnan

helppo Ö (Liitteet saatavilla pyydettäessä)

Palkintoina pokaalit ja ruusukkeet

BIS saa loimen

Arvostelulautakunta:

Tatjana Mihaljova (Viro) ja Sanna Turu (Viro)

___________________________________________________________________________________________

Eestin Raskaat Vetohevoset ry. on Suomessa yksi kolmesta virallisesta kantakirjanpitäjästä, jolla on oikeus merkitä Suomeen tuodun hevosen tiedot tietokantaan. Eestin Raskaat Vetohevoset ry. vastaa eestin raskaiden vetohevosten rekisteröinnistä, Suomen Irlannincobyhdistys ry. vastaa irlannin cobien rekisteröinneistä ja muista roduista vastaa Suomen Hippos ry. Rekisteröidä pitää kaikki hevoset, jotka viipyvät Suomessa yli 90 päivää.

Em. perusteella Eestin Raskaat Vetohevoset ry. tarkastaa, että tuontihevosella on mukanaan tarpeelliset asiakirjat, esim. hevospassi ja eläinlääkärintodistus eli ns. TRACES-todistus. Ilman TRACES-todistusta Suomeen tuotu hevonen laitetaan viranomaisten valvonnassa karanteeniin kunnes laboratoriotutkimusten tulokset ovat valmiit, kaiken tämän maksaa omistaja, laboratoriotutkimusten kustannukset ovat n. 600-800 €. Jos se ei sovi omistajalle, ovat toiset vaihtoehdot hevosen palauttaminen lähtömaahan tai lopettaminen, omistajan kustannuksella.

Em. TRACES-todistuksen saa Virossa vain maakunnallisista Eläinlääkärikeskuksista (Veterinaarkeskus), jotka ovat Viron Eläinlääkintä- ja Elintarvikeviraston (VTA) alaisuudessa. Kuka hyvänsä laillistettu eläinlääkäri, joka ei ole em. Eläinlääkärikeskusten virassa saa tietenkin tehdä hevoselle terveystarkastuksen, ns. myyntitarkastuksen, mutta sillä ei ole mahdollista korvata Eläinlääkärikeskuksen virkaeläinlääkärin tekemää TRACES-todistusta. Lisätietoja eestiksi: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1103

Hevosen myyjän tulee esittää Eläinlääkärikeskukselle ”Anomus vientisertifikaatista” (”Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomade väljaveol”), yhdessä hevospassin kanssa. Anomus tulee esittää vähintään 48 tuntia ennen hevosen maastavientiä. Tarvitaan tiedot esim. ajoreitistä ja -aikataulusta, (kuorma-)auton ja trailerin rek.numerot, eläintenkuljettajan lupanumero, määränpään osoite jne. TRACES-todistus on maksullinen. Lisätietojen saamiseksi suosittelemme myyjää ottamaan riittävän varhain yhteyttä paikalliseen Eläinlääkärikeskukseen: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=160

Eestin Raskaat Vetohevoset ry. tarjoaa myös neuvontaa kaikille ER-hevosista kiinnostuneille ihmisille. Suosittelemme kääntymään puoleemme esim. ER-hevosen valmennusta, opetusta, kehitystä, varusteita tai ruokintaa koskevissa kysymyksissä.

Hobuste import Soome alates 01.01.2017

Eestin Raskaat Vetohevoset ry. on Soomes üks kolmest ametlikust tõuraamatupidajast, kellel on õigus märkida Soome importitud hobuse andmed riikliku andmebaasi. Eestin Raskaat Vetohevoset ry. vastutab eesti raskeveohobuste registreerimise eest, Suomen Irlannincobyhdistys ry. vastutab iiri cobide registreerimisest ja ülejäänud tõugudega tegeleb Suomen Hippos ry. Registreerida tuleb kõik hobused, kes viibivad Soomes üle 90 päeva.

Eelmainitust tulenevalt Eestin Raskaat Vetohevoset ry. kontrollib ka, et importitud hobusel on kaasas vajalikud dokumendid, nt. hobusepass ja veterinaarsertifikaat ehk TRACES-tõend. Ilma TRACES-tõendita Soome toodud hobune paigutatakse kohaliku veterinaarkeskuse järelvalve all karanteeni kuni laboriuuringute tulemuste selgumiseni, seda kõike omaniku kulul. Laboriuuringute maksumus on u. 600-800 €. Kui see omanikule ei sobi, on teised variandid hobuse tagastamine lähteriiki või magama panek, need toimingud ka omaniku kulul.

Eelmainitud TRACES-tõendi tohib väljastada ainult maakondliku Veterinaarkeskuse ametnik. Tegevusloaga vet.arst, kes pole VTA alluvuses oleva Veterinaarkeskuse ametnik võib küll teha hobusele tervisekontrolli, nö. müügikontrolli, aga sellega pole võimalik asendada Veterinaarkeskuse TRACES-tõendit. Vaata lisainfot siit: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1103

Veterinaarkeskusele tuleb esitada ”Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomade väljaveol”, koos hobusepassiga. Taotlus on vaja esitada vähemalt 48 tundi enne hobuse Eestist väljaviimist. On vaja teada nt. hobuse teekond ja sõidugraafik, (veo)auto ja treileri reg.numbrid, vedaja tegevusloa number, sihtkoha aadress jne. TRACES-tõend on tasuline. Lisainfo saamiseks soovitame pöörduda piisavalt vara kohaliku Veterinaarkeskuse poole: http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=160

Eestin Raskaat Vetohevoset ry. pakub ka nõustamisteenuseid kõigile eesti raskeveo tõu vastu huvi tundvatele inimestele. Soovitame pöörduda meie poole, kui on näiteks küsimusi eesti raskeveohobuse treeningust, väljaõpest, arengust, varustusest või söötmisest.

 

 http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=120


Traces-asiakirja sivu 1                                          Traces-asiakirja sivu 2

 

 

Taotlus sertifikaadi väljastamiseks loomade väljaveol

 __________________________________________________________________________________________

Eestin Raskaat Vetohevoset ry toivottaa jäsenilleen ja muille hevosihmisille erittäin onnellista ja hevosrikasta vuotta 2017!

 

 

 

 

 


Tallennettu 31.12.2017 14:56